Doručení Vaší objednávky zdarma ♥

Ochrana osobních údajů

Naše společnost APNK, s.r.o. věnuje ochraně osobních údajů velkou pozornost. V této sekci naleznete doplňující informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme a k jakým účelům je používáme. 

Jistě jste si všimli, že otázka GDPR, je aktuálním tématem a my se Vám tímto snažíme informace týkající se ochrany osobních údajů co nejlépe přiblížit v níže uvedených otázkách.

Podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů jsme správcem Vašich osobních údajů.

V případě nejasností nebo doplňujících informací nám neváhejte napsat na info@bestmoda.cz

Jaké osobní údaje zpracováváme a proč?

V případě, kdy používáte naše webové stránky, sbíráme různé typy údajů, sledujeme, jaké produkty si prohlížíte na našem webu a z jakého zařízení. Pokud u nás realizujete objednávku nebo si dobrovolně vytvoříte účet registrací, pracujeme zejména s údaji, které jste nám při dokončení objednávky nebo při dobrovolné registraci poskytly, zejména jménem a příjmením, vašimi objednávkami a údaji, které si nastavíte ve svém účtu.

Údaje v první řadě zpracováváme za účelem plnění smlouvy (vyřízení Vaší objednávky). 

Pokud u nás jako fyzická osoba nakoupíte, zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem vyřízení Vaší objednávky, Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o Vašich objednávkách.

Jestliže u nás nakoupíte jako zástupce právnické osoby, zpracováváme tytéž údaje za stejným účelem na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v uzavření a plnění smlouvy s osobou, kterou zastupujete.

Fakt, že tyto údaje použijeme za účelem vyřízení Vaší objednávky, znamená, že je použijeme zejména:

 • abyste mohli dokončit svou objednávku na webu, například aby se vám nesmazalo zboží vložené do košíku, nebo údaje z rozpracované objednávky
 • abychom s vámi mohli o objednávce komunikovat, například vám zaslat její potvrzení nebo vás upozornit na odeslání zboží nebo uložení balíčku s objednávkou při nezastižení při doručování přepravcem
 • pro potřeby doručení Vaší objednávky můžeme Vaše údaje předat také našim přepravním partnerům a to výlučně pro potřeby dodání Vaší objednávky
 • v souvislosti s Vašimi požadavky, se kterými se na nás obrátíte a pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů

Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu

Pokud u nás nakoupíte, uchováme vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách na základě našeho oprávněného zájmu (bez vašeho souhlasu) za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.

Zpracování osobních údajů na základě právních povinností

I my musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o objednávkách, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

 • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
 • zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
 • zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 10 let od vydání posledního dokladu k vaší objednávce.

Zpracování osobních údajů na základě komunikace prostřednictvím různých komunikačních kanálů

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých komunikačních kanálů, jako např. prostřednictvím:
- emailu
- chatovacích nástrojů
- sociálních sítí

budeme zpracovávat vaše identifikační a kontaktní údaje a záznamy o proběhlé komunikaci na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem:

 • vyřízení vašich požadavků
 • evidence vašich požadavků, abychom je mohli kontrolovat za účelem jejich plnění
 • prokazování, že jsme váš požadavek přijali a vyřídili, např. pokud u nás touto cestou objednáte zboží nebo uplatníte reklamaci

Zpracování osobních údajů pro osobní odběr objednávky 

Osobní odběr objednávky probíhá na základě objednávky odeslané přes naše webové rozhraní. V rámci osobního odběru zpracováváme údaje, které jste nám v objednávce poskytli pro její plnění.

Při osobním odběru nezpracováváme dále žádné další osobní údaje než ty, které nám pro účely vyzvednutí objednávky poskytnete.

Zpracování osobních údajů při zkoušce šatů v showroomu

Prostřednictvím komunikačních kanálů na našich stránkách (případně telefonicky), máte možnost objednat se k nám na konkrétní termín za účelem vyzkoušení správné velikosti vybraného produktu z našeho e-shopu. Za účelem objednání se na osobní návštěvu zpracováváme Vaše údaje, které nám poskytnete (zejména jméno, příjmení, emailový kontakt, případně telefonický kontakt).

Jaká jsou má práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu ke svým osobním údajům máte řadu práv. Jedná se o právo na

- přístup
- opravu
- výmaz
- omezení zpracování
- přenositelnost
- vznesení námitky
- podání stížnosti

Právo na přístup ke svým osobním údajům
Jednoduše řečeno máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související. 

Pokud si nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie již s přiměřeným poplatkem.

Právo na opravu
Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme jsou nepřesné nebo neúplné nebo je budete chtít změnit, máte právo požadovat, abychom je opravili, případně doplnili.

Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali
 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat (např. odběr newsletteru nebo registrace v e-shopu)
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo
 • se domníváte, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků.

Právo na omezené zpracování osobních údajů

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování, v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu.

Zpracování osobních údajů musíme omezit v případě kdy:

 • popíráte přesnost osobních údajů, než se shodneme, jaké údaje jsou správné
 • vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale Vy budete před výmazem takových svých údajů upřednostňovat jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje opět poskytli)
 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků nebo
 • vznesete námitku proti zpracování, přičemž po dobu, po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám Vy sami poskytli, a které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na Vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího, v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování Vašich osobních údajů pokračovali.

Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Musím se pro nákup u Vás registrovat?
Registrace není povinným požadavkem k dokončení objednávky nebo k používání našeho webu www.bestmoda.cz.
Registrace u nás je dobrovolná a kdykoliv odvolatelná z Vaší strany. 

Registrace Vám přináší tyto výhody:
- sledování stavu objednávek včetně čísla balíčku
- přehled historie Vašich objednávek

Pokud jste se u nás registrovali nebo zaregistrujete, můžete kdykoliv svou registraci zrušit kontaktováním nás ideálně na info@bestmoda.cz.

Budou mi chodit newslettery?
Naše společnost newslettery neodesílá, pro nabídky nových produktů a akcí využíváme sociální sítě, kde máme fanouškovské stránky.

Údaje získané prostřednictvím cookies. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získáváme údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na našich webových stránkách v rámci zkvalitňování našich služeb a nabízených produktů.

Pokud navštívíte náš web, do vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme malé soubory jako cookies. Cookie je malý soubor písmen a čísel, který ukládáme ve vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku vašeho počítače. Některé cookies nám umožňují propojit vaše aktivity během prohlížení našich stránek od chvíle, kdy je otevřete až do okamžiku, kdy je opět zavřete.

Ve chvíli, kdy zavřete okno internetového prohlížeče, se tyto cookies vymažou. Jiné zůstávají v zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila. Dále používáme pixelové značky, což jsou malé obrázky, které mají podobnou funkci jako cookies. Oproti cookies, které jsou ukládány na pevném disku vašeho počítače, jsou pixelové značky pevnou součástí našich webových stránek. 

Některé cookies do Vašeho zařízení ukládá přímo náš web. Tyto cookies nám pomáhají:

 • identifikovat Vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami našeho webu a při opětovných návštěvách, například aby se vám při nákupu nesmazal košík, abychom si mohli zapamatovat vaše přihlášení z konkrétního zařízení a nežádat vás opakovaně o e-mail a heslo

Takové cookies a další soubory jsou nezbytné pro správné fungování naší webové stránky. Pokud ve svém prohlížeči zablokujete tyto cookies, naše webová stránka nemusí fungovat správně a my Vám nemusíme být schopní poskytovat naše produkty.

Dále do vašeho zařízení ukládáme cookies z našeho webu, které nám umožňují sledovat návštěvnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a přehledy a měřit účinnost reklamy.

Detailní informace o cookies naleznete v samostatném souboru zde

Proč osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme v různých situacích pro různé účely. Pokud používáte náš web, na kterém využíváme i soubory cookies, používáme vaše údaje zejména pro sledování návštěvnosti. Pokud se u nás zaregistrujete, využíváme vaše údaje pro vedení vašeho účtu a poskytování souvisejících funkcí. Pokud u nás dokončíte objednávku, používáme vaše údaje, abychom vaši objednávku vyřídili, chránili své právní nároky a plnili své zákonné povinnosti (např. při reklamaci).

Ke zpracování osobních údajů nás opravňuje příprava a plnění smlouvy s Vámi, dále dodržování právních povinností, naše oprávněné zájmy nebo váš souhlas.

Vaše osobní údaje zpracováváme buď:

 1. bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti, nebo
 2. na základě vašeho souhlasu (dobrovolné přihlášení k newsletteru, dobrovolná registrace na našem webu)

Vaše údaje můžeme také zpracovávat, pokud jste adresátem zboží, které bylo u nás objednáno a byli jste uvedeni jako doručovací subjekt / osoba, pokud s námi komunikujete (např. formou kontaktních formulářů, emailem apod.) nebo pokud navštívíte náš showroom po předchozím objednání.